Katalóg
História
Odporúčame
Právne a technické informácie 
Poskytovateľ elektronického katalógu je spoločnosť ELIT SLOVAKIA s.r.o.

Poskytovateľ vyvinul maximálne úsilie pre zaistenie bezproblémového chodu elektronického katalógu a aktuálnosti obsiahnutých informácií, aj tak:
 • zmena údajov je vyhradená
 • informácie sú len všeobecného informatívneho charakteru
 • poskytovateľ nezodpovedá za následky prerušenia prevádzky
 • katalóg podporuje MS Office 97 a vyššie verzie (okrem verzie 2007);  Internet Explorer 8.0 (SK) a vyšší...
 • eCat 3.0 bol testovaný aj s prehliadačom Mozilla Firefox. Jeho najnovšiu verziu si môžete prevziať na stránkach http://www.mozilla.sk/.
 • pre použitie katalógu sa doporučuje rýchlosť pripojenia do internetu 512 Kb a viac
 • rozlíšenie monitora, pre optimálne fungovanie katalógu, min. 1024x768 pixelov
 • poskytovateľ nezaručuje kompatibilitu katalógu so softvérom, ktorý používa návštevník katalógu.
 • poskytovateľ nemôže zaručiť pravdivosť a úplnosť informácií uvedených na internetových stránkach akýchkoľvek tretích osôb, na ktoré je v katalógu uvedený odkaz a takisto nezodpovedá za ich obsah;

Poskytovateľ nezodpovedá za vhodnosť zákazníkom učinenej voľby konkrétneho tovaru z elektronického katalógu a za správnosť zákazníkom prevedenej identifikace tovaru z elektronického katalógu v porovnaní s objektívnou potrebou konkrétneho tovaru. Nevhodná voľba a nesprávna identifikácia tovaru nie je vadou tovaru na strane poskytovateľa, s ktorou by bol spojený nárok z zodpovednosti poskytovateľa za vady tovaru. Poskytovateľ taktiež nenesie zodpovednosť za akékoľvek škody s tým suvisiace.

V prípade potreby riešenia technických problémov je k dispozícií podpora pomocou vzdialeného prístupu. Pre tieto účely je potrebné si stiahnúť aplikáciu TeamViewer.


VRACANIE TOVARU

Podmienky vracania tovaru:
Tovar, ktorý chce zákazník vrátiť je možné vrátiť okrem položiek, ktoré sú v katalógu označené, že sa Vracať nemôžu. U uvedených položiek je text: "Tovar nie je možné vrátiť". Ide predovšetkým o elektrické diely, diely náročné na prepravu, servisnú techniku, Originálne diely (OE), diely na špeciálnu objednávku atď.
Položky, ktoré je možné vrátiť musia byť v pôvodnom obale. Obal nesmie byť poškodený ani znečistený. Diel musí byť kompletný, čistý a nesmie niesť znaky po montáži.
 

VRACANIE STARÝCH DIELOV

Podmienky vracania starých dielov:

U výmenných dielov sa kupujúcemu zároveň naúčtuje záloha za starý diel. Po vrátení starého dielu a uznaní bezchybovosti a kompletnosti výrobcom sa kupujúcemu vráti záloha.

 1. Starý diel sa vracia v obale z nového dielu (obal nesmie byť poškodený),
 2. Kompletný (diel nesmie byť rozobraný),
 3. Starý diel musí obsahovať presne tie časti ako diel nový (ak bol diel s tyčkami, tak sa s tyčkami musí aj vrátiť),
 4. Pri riadeniach nesmú byť ohnuté tyčky riadenia ani inak poškodený obal riadenia, nie je prípustná korózia vnútorných častí
 5. Vo všetkých otvoroch riadení a servočerpadiel, príp. ostatných dielov, ktoré boli dodané so záslepkami musia byť záslepky presne tak ako u nového dielu,
 6. U všetkých starých dielov platí, že diel nesmie byť fyzicky poškodený (zlomený, prasknutý, príp. chýba nejaká časť), musí byť očistený a vyprázdnený od prevádzkových tekutín (oleje, mazivá, palivá...),
 7. Pri vrátení x-kových originálnych dielov treba vrátiť tie časti, ktoré boli namontované na novom diely, t.j. ak bol napr. motor dodaný s hlavou, vačkou, držiakom olejového filtra, tak je potrebné vrátiť tie isté diely, ktoré boli dodané, inak vrátenie dielu nebude uznané

REKLAMÁCIE

Reklamačný poriadok spoločnosti ELIT SLOVAKIA s.r.o.:

ELIT Slovakia s.r.o., Kolmá 4, Bratislava 851 01, www.elit.sk
IČO: 31 596 061, zápis do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 10987/B

1. Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob, akým možno uplatniť nároky zo zodpovednosti za vady tovaru zakúpeného u predávajúceho, t.j. spoločnosti ELIT Slovakia s.r.o. na základe spotrebiteľskej zmluvy.

2. Termín „kupujúci“ označuje spotrebiteľa. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania a ktorý kúpil alebo objednal u predávajúceho alebo prostredníctvom e-shopu predávajúceho určitý výrobok v zmysle definície §2 písm. f/ ZoOS (ďalej len „výrobok“) alebo službu v zmysle definície §2 písm. i/ ZoOS (ďalej len „služba“). Pojem „tovar“ na účely tohto Reklamačného poriadku označuje výrobok a/alebo službu. Termín „predávajúci“ používaný v tomto Reklamačnom poriadku označuje spoločnosť ELIT Slovakia s.r.o.. Predávajúci je dodávateľom v zmysle definície §2 písm. e/ ZoOS.
3. Na právne vzťahy uzatvorené medzi predávajúcim na jednej strane a fyzickou osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy s predávajúcim koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, alebo právnickou osobou, sa vzťahuje právna úprava zodpovednosti za vadyobsiahnutá v zákone č 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v platnom znení.
4. V zmysle ust. §18 ods. 1 Zákona je predávajúci je povinný kupujúceho riadne informovať o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv. Reklamačný poriadok musí byť na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi; za účelom splnenia dikcie citovaného zákonného ustanovenia je tento Reklamačný poriadok:
- viditeľne umiestnený v sídle predávajúceho, kde sa kupujúcemu predávajú alebo poskytujú tovary ,
- viditeľne umiestnený v prevádzke predávajúceho, v ktorej sa kupujúcemu predávajú alebo
poskytujú tovary, ZoOS - Zákon č,. 250/2007 Z. z.o ochrane spotrebiteľa je v tlačenej forme dostupný kupujúcemu na predajnom pulte alebo pri pokladni v sídle predávajúceho alebo v prevádzke predávajúceho, v ktorej sa kupujúcemu predávajú alebo poskytujú tovary.
5. Uzavretím kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim alebo uzavretím zmluvy o dielo medzi predávajúcim a kupujúcim pristupuje kupujúci k podmienkam uvedeným v tomto Reklamačnom poriadku.
6. Záručná doba pre kupujúceho (spotrebiteľa i podnikajúcu osobu) činí v prípade nového tovaru 24 (dvadsaťštyri) mesiacov od dátumu predaja, ak nie je priamo výrobcom poskytnutá záručná doba dlhšia. V prípade tovaru s obmedzenou životnosťou, ktoré sa tzv. spotrebúvajú, ako sú batériové zdroje, svetelné zdroje a pod, je záručná doba ohľadne ich spotrebovaní poskytovaná v rozsahu pokynov výrobcu, maximálne 6 (šesť) mesiacov. Reklamácia musí byť uplatnená najneskôr posledný deň záručnej doby.

7. Zodpovednosť za vady:

7.1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný alebo dodaný tovar pri prevzatí kupujúcim. Kupujúci je oprávnený si tovar pred prevzatím prezrieť.
7.2. Pri použitých veciach predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

7.3. Ak nejde o veci použité, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka). Dĺžka trvania záručnej doby sa spravuje ustanoveniami právnych predpisov najmä ustanoveniami Občianskeho  zákonníka, pokiaľ predávajúci v doklade potvrdzujúcom prevzatie veci nevyznačí dlhšiu dobu trvania záručnej doby. Funkciu záručného listu môže spĺňať aj faktúra alebo dodací list, pokiaľ predávajúci na nich vyznačí
dĺžku trvania záručnej doby.
7.4. Záruka sa nevzťahuje najmä na:
7.4.1. vady a poškodenia tovaru spôsobené prirodzeným alebo mechanickým poškodením tovaru a jeho komponentov, vrátane náhodného;
7.4.2. vady a poškodenia tovaru spôsobené znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby;
7.4.3. vady a poškodenia tovaru spôsobené používaním tovaru v podmienkach, ktoré svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia nezodpovedajú podmienkam, v ktorých sa tovar bežne používa;
7.4.4. vady a poškodenia tovaru spôsobené násilným poškodením tovaru;
7.4.5. vady a poškodenia tovaru spôsobené nedodržaním zásad používania tovaru;
7.4.6. tovar, u ktorého vypršala dňom prevzatia do opravy záručná doba;
7.4.7. vady a poškodenia tovaru spôsobené použitím iných komponentov, než odporúčaných výrobcom alebo dodávateľom, rovnako ako aj opravou či modifikáciou osobami inými, než osobami autorizovanými výrobcom alebo dodávateľom;
7.4.8. vady a poškodenia tovaru, o ktorých kupujúci pred prevzatím tovaru vedel;
7.4.9. vady a poškodenia tovaru, ktoré si kupujúci spôsobil sám alebo ktoré boli spôsobené neodbornou montážou tovaru.
7.4.10 vady a poškodenia tovaru spôsobené použitím iných postupov ako udáva výrobca vozidla na ktoré je diel montovaný a pre ktorý je určený
7.4.11 vady a poškodenia spôsobené montážou dielu na vozidlo, na ktoré nie je určený;
7.4.12 vady a poškodenia spôsobené nesprávnymi prevádzkovými podmienkami. Napr. ak je batéria neustále vybíjaná a málo nabíjaná (hlavne u automobilov, ktoré málo jazdia);
8. Uplatnenie zodpovednosti za vady (reklamácia):
8.1. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú priamo u predávajúceho alebo v prevádzke, v ktorej bol tovar kúpený. V zmysle ZoOS však môže kupujúci uplatniť reklamáciu aj v torejkoľvek inej prevádzkarni predávajúceho, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na predávané výrobky alebo poskytované služby, alebo u určenej osoby, ktorá je povinná reklamáciu vybaviť. V prevádzkarni a u určenej osoby musí byť počas prevádzkovej doby prítomný zamestnanec poverený vybavovať reklamácie.
8.2. Pri reklamácii je potrebné doložiť:
* záručný list (ak bol vydaný)
* doklad o kúpe tovaru.
8.3. V zmysle ZoOS je predávajúci povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Za účelom splnenia tejto zákonnej povinnosti osoba, ktorá uplatňuje nároky z vád (t.j. uplatňuje reklamáciu), vyplní spolu s povereným zamestnancom predávajúceho alebo určenej osoby, ktorý vybavuje reklamácie reklamačný protokol, v ktorom presne popíše vadu a spôsob akým sa vada prejavuje a odovzdá vadnú vec predávajúcemu. V reklamačnom protokole uvedie osoba uplatňujúca reklamáciu kontaktnú adresu (e-mail, telefónne číslo), na ktorú bude predávajúcim vyrozumená o spôsobe vybavenia reklamácie. Predávajúci nenesie zodpovednosť za to, že sa na uvedenú kontaktnú adresu nepodarilo odoslané vyrozumenie doručiť. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie je predávajúci povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
9. Spôsob vybavenia reklamácie:
9.1. Vybavením reklamácie a v zmysle ust. §2 písm. m/ ZoOS rozumie: ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
9.2. Ak kupujúci uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť kupujúceho o jeho právach podľa všeobecného predpisu (§622 a 623 Občianskeho zákonníka); na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z týchto práv kupujúci uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
9.3. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola takáto vada bezplatne, včas a riadne odstránená.
9.4. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezávadnú.
9.5. Ak sa po prijatí reklamácie zistí, že vec má vadu, ktorá je neodstrániteľná, a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.
9.6. Tie isté práva ako sú uvedené v bode 9.5. prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ale kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa tej istej vady ani po tretej oprave vec riadne užívať.
9.7. Tie isté práva ako sú uvedené v bode 9.5. prislúchajú kupujúcemu v prípade, že má vec súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.
9.8. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s dborným posúdením. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia.
9.9. Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu škody podľa zákona č. 294/1999 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom v znení neskorších predpisov.
10. Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 10.07.2014 a ruší všetky predchádzajúce ustanovenia a zvyklosti súvisiace s vybavovaním reklamácií a zárukou na tovar.

Nesplnením vyššie uvedených reklamačných podmienok kupujúci ohrozuje kvalitu a časový priebeh reklamačného konania.

V Bratislave 10.07.2014

 

 

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese Elit Slovakia s.r.o., prevádzka J. Murgaša 169/13, 97101 Prievidza. Tel.: 00421 46 3211244, Fax: 00421 46 3211240, e-mail: pd@elit.sk Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

 

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzatvorením zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

 

3. Zodpovednosť za škodu vzniknutú na vrátenom tovare

 

Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

 

- Komu: Elit Slovakia s.r.o.,

Pobočka (adresa): .................................................................................................................

Telefón: ......................................................................................

e-mail: .....................................................................................

- Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento

tovar........................................................

 

- Dátum objednania/dátum prijatia*.......................................................

 

- Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*....................................................

 

- Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov*.......................................................................

 

- Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)............................................................

 

*Nehodiace sa preškrtnite.

Tím eCat
eCat@elit.sk


Aktualizuje sa košík ...
Spracováva sa vaša objednávka...
Ďakujeme za vašu reakciu
Zmena možností dodávky, prosím čakajte...
Prepočítavam, prosím čakajte...
Celk. čas spracovania: 0,09s